Úvodní Aktuality HOLEŠOV, Zámek Holešov 12.7.2011 - 21.8.2011 - 17.9.2011
tlacitko-predstaveni-on tlacitko-galerie-on tlacitko-aktuality-on tlacitko-vystavy-on tlacitko-top-on tlacitko-kontakt-on tlacitko-eshop-on tlacitko-press-on

HOLEŠOV, Zámek Holešov 12.7.2011 - 21.8.2011 - 17.9.2011

Pro velký zájem návštěvníků je výstava prodloužena do 17. září 2011.

Historie města Holešova

pozvanka_Holesov_x600px

Město Holešov leží na úpatí nejzápadnějších výběžků Hostýnských vrchů, narozhraní Hané a Valašska, na březích říčky Rusavy. Již ve 12.století bývala osada lenním statkem olomouckých biskupů, což stvrzuje známá listina biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141. Vpádem Tatarů byla osada zničena, brzy však byla znovu vybudována a opatřena hradbami. V roce 1272 je již zmiňována jako město. Ve druhé polovině 14.století byl Holešov rozdělen na část alodiální a část manskou. Obě byly v držení pánů Zdeňka a Ješka ze Šternberka, z nichž druhý byl zakladatelem holešovské větve Šternberků. Koncem 16.století se Holešov stal majetkem Karla st. ze Žerotína a po něm Ladislava ml. z Lobkovic. Za třicetileté války bylo město pleněno Valachy a Švédy, ušetřeno nebylo ani vojsky císařskými. Nejvíce utrpělo v roce 1643, kdy jeho dvě třetiny lehly popelem.

Po roce 1650, kdy přešel do držení rodu hrabat Rottalů, dostává Holešov novou podobu. Při zámku, v němž probíhal čilý divadelní a hudební život, byl zřízen rozsáhlý park dle francouzského vzoru.

Vlajka města HolešovV 19 století se Holešov stal okresním městem i ekonomickým střediskem. Mezi průmyslovými podniky byl nejvýrazněji zastoupen průmysl dřevařský a nábytkářský, pletárenský a potravinářský. Patřil mezi ně zejména závod bratří Thonetů, vyrábějící ohýbaný nábytek, a Kneislova továrna na cukrovinky ve Všetulích, pivovar a sladovna. Později přibyly k nim podniky kovodělného, chemického a kožedělného průmyslu i několik tiskáren, z nichž nejznámější je Klabusayova litografie, jedna z nejstarších v českých zemích.

Holešovští židé tvořili odedávna samostatnou náboženskou obec. V letech 1559 - 1563 působil v Holešově rabín Sabbatai ben Kohen, jehož hrobka na židovském hřbitově je jednou z vzácných historických památek, stejně jako renesanční synagoga z roku 1560, která je jedním z mála dochovaných objektů svého druhu u nás.

Znak města HolešovZ vynikajících rodáků zasluhují zmínky obzvláště Jan z Holešova (*1366), bohoslovec v době husitské, František Xaver Richter (1709-1789), hudební skladatel, komorní kapelník u kurfirsta falckého v Manheimu, Jan Nepomuk Hanke z Hankenštejna (1751-1806), buditel a historik moravský, z novějších pak historička Vlasta Fialová, hudební vědec Mirko Očadlík a profesor Masarykovy univerzity v Brně Vladimír Groh.

Mezi nejvýznamnější památky Holešova patří bezesporu renesančně barokní zámek, postavený po roce 1650 s parkem (18.století) a předzámčím, trinitářský klášter (soubor barokních staveb z let 1748 - 1750), farní kostel s Černou kaplí (polovina 17.století), filiální kostel sv.Anny (1742 - 1748), kaple sv.Kříže (asi 1662), kaple sv.Martina (1744), stará židovská synagoga (asi 1560), morový sloup (počátek 18.století) a židovský hřbitov.

Holešovský zámek

Zámek HolešovPočátky feudálního sídla v Holešově sahají až do středověku. Lze tak soudit ze záznamů z r. 1245, kde je zmíněn biskupský leník Hugo z Holešova, který patrně sídlil na holešovské tvrzi. Až do husitských válek se na tomto panství vystřídalo několik osob, pravděpodobně v příbuzenské posloupnosti. V době husitských válek byla tvrz zničena. Po husitských válkách dali Šternberkové vybudovat tvrz novou, s největší pravděpodobností obehnánou vodním příkopem.

Do roku 1574 byla pozdně gotická tvrz přestavěna na renesanční zámek. Třicetiletá válka zapříčinila přelom ve stavební historii zámku, kdy na jejím konci po roce 1643 byl zámek Švédy vypleněn a vypálen. V takovém stavu jej r. 1651 koupil vlivný Jan hrabě z Rottalu, který si u vídeňského architekta FilibertaLucheseho objednal jeho přestavbu. Holešovské panství si zvolil za své rodné sídlo. Z ruiny lobkovického zámku, vydrancovaného a vypáleného Švédy r. 1643 a 1645 si hodlal vybudovat honosné sídlo, které mělo reprezentovat jeho společenské i hmotné postavení v moravské zemi v hodnostech císařského tajného rady moravského tribunálu, správce všeho sirotčího jmění a nejvyššího zemského soudce na Moravě.

Zámecká kaple

Na raně barokní stavební akce navázal ve vrcholném a pozdním baroku další hrabě z Rottalu, František Antonín (1717 - 1762). Za jeho éry panoval na zámku čilý kulturní i stavební ruch. Tradici divadelních, operních a hudebních produkcí obnovil ve druhé polovině 19. století Rudolf Eugen Wrbna (1846 - 1883). Zámecká kaple s hodnotným oltářem se sochami sv. Jana Nepomuckého s sv. Jana Sarkandra pochází patrně z dílny sochaře Bohumíra Fritsche. Iluzivní malby v některých místnostech provedl bystřický malíř Jan Sviták. Na přelomu 18. a 19. století tím byly interiéry druhého patra konečně dohotoveny.

Poslední závažnější stavební změny spadají do období pozdního klasicismu, tj. do poloviny 19. století. V roce 1910 byl zámek postižen požárem. K zestátnění zámku došlo v roce 1948.

Holešovský zámek je volně stojící čtyřkřídlá dvoupatrová dvoutraktová budova s mansardovou střechou, která obestupuje obdélníkové nádvoří. Z nároží jsou vysunuty šestiboké věžice převyšující budovu o jedno patro. Zámek obklopuje hluboký vodní příkop překlenutý dvěma mosty. Z příkopu se zvedá šikmá podnož stavby ukončená masivním kamenným podvalkem.

Holešovský zámek představuje reprezentativní venkovské feudální sídlo mající kořeny ve středověku. Konstrukčně a hmotově byl zformován po polovině 17. století pod vlivem raného baroka. Svým rozsahem a slohovou čistotou dochovaných konstrukcí, dispozice i výzdoby interiérů se řadí mezi nejvýznamnější doklady rané barokní zámecké architektury v českých zemích.

Mediální odkazy:

http://www.zamekholesov.cz/

http://www.holesov.cz/

http://hvezdarna-holesov.wz.cz

Vernisáž 2.9.2011:

Pan Karel Gott přijal pozvání na vernisáž na zámek Holešov a společně s ním přijel i pan Karel Šíp. Společně vytvořili neopakovatelnou atmosféru, která doslova prostoupila celým zámkem Holešov. Oba vážené hosty přivítal starosta města Holešov pan PaeDr. Zdeněk Janalík, kterému společně s panem ředitelem Mgr. Pavlem Chmelíkem bychom chtěli touto cestou poděkovat za skvělou organizaci celé vernisáže. Velmi vydařené odpoledne hudebně doprovodilo hudební trio INFLAGRANTI a cimbálová kapela.

Mediální odkazy:

http://gott.smugmug.com/Other/0209-2011-Exhibiton-of-Karel/18863554_THBt7z#1462114438_rsPHbXf

http://www.holesov.cz/aktuality/333-karel-gott-uvedl-v-holesovskem-zamku-vernisaz-vystavy-svych-obrazu

Foto: Archiv www.karelgott.tv